Quản lý quỹ ngân sách nhà nước chặt chẽ, điều hành ngân quỹ nhà nước và huy động vốn cho ngân sách nhà nước kịp thời, minh bạch

Năm 2023, KBNN đã xác định 11 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm triển khai thực hiện nhiệm vụ với mục tiêu và phương châm hành động là: “Tập trung nguồn lực triển khai thực hiện Chiến lược phát triển đến năm 2030; đẩy mạnh chuyển đổi số vào các hoạt động nghiệp vụ và quản trị nội bộ; tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát; nâng cao chất lượng phục vụ khách giao dịch”.

Với truyền thống đoàn kết, sự nỗ lực cố gắng của toàn thể công chức, viên chức, người lao động, sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Bộ Tài chính, chính quyền các cấp, sự phối kết hợp chặt chẽ của các cơ quan, ban ngành có liên quan, hệ thống KBNN đã hoàn thành xuất sắc chương trình công tác năm 2023.

Trong công tác quản lý thu ngân sách nhà nước (NSNN), bám sát dự toán thu NSNN năm 2023, KBNN các tỉnh, thành phố đã chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan thu trên địa bàn để tập trung, hạch toán đầy đủ, kịp thời, chính xác các khoản thu cho các cấp ngân sách; cung cấp thông tin số liệu thu ngân sách thường xuyên cho các cấp có thẩm quyền, phục vụ công tác điều hành thu ngân sách.

Đồng thời, hệ thống KBNN mở rộng công tác phối hợp thu NSNN và thanh toán song phương điện tử với các ngân hàng thương mại, góp phần tập trung nhanh nguồn thu NSNN, hỗ trợ người nộp thuế và hạn chế tối đa việc sử dụng tiền mặt trong hoạt động giao dịch với KBNN. Lũy kế thu NSNN năm 2023 trong cân đối đạt 1.752.404 tỷ đồng, bằng 108,12% so với dự toán năm 2023, trong đó: thu ngân sách trung ương đạt 105,94% so với dự toán; thu ngân sách địa phương đạt 110,61% so với dự toán.

Trong công tác kiểm soát chi NSNN, với tinh thần chủ động phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và đơn vị sử dụng ngân sách trong việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hệ thống KBNN đã triển khai nhiều giải pháp để góp phần thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư, đáp ứng kịp thời nhu cầu chi tiêu của các đơn vị sử dụng ngân sách, song vẫn đảm bảo quản lý chặt chẽ các khoản chi NSNN theo đúng quy định của pháp luật.

Hệ thống KBNN đã kiểm soát chặt chẽ các khoản chi thường xuyên, đảm bảo trong phạm vi dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt, theo đúng nội dung, tiêu chuẩn, định mức theo quy định của pháp luật; thực hiện công tác kiểm soát, thanh toán các dự án đầu tư xây dựng cơ bản đảm bảo theo đúng danh mục dự án và kế hoạch vốn năm theo quy định tại Luật Đầu tư công.

Với những giải pháp trên, trong công tác kiểm soát chi thường xuyên, tính đến ngày 31/12/2023, hệ thống KBNN đã thực hiện kiểm soát đạt 1.003.334 tỷ đồng, bằng 84,7% dự toán chi thường xuyên năm 2023 của NSNN qua KBNN (không bao gồm chi trả nợ, viện trợ, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính, dự phòng).

Đối với chi đầu tư, tính đến hết ngày 31/12/2023, lũy kế thanh toán vốn đầu tư công kế hoạch năm 2023 là 568.135,9 tỷ đồng, bằng 85,7% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao kiểm soát chi qua KBNN. Như vậy, so với cùng kỳ năm 2022, tăng 123.389,8 tỷ đồng về giá trị, tăng 3,7% so với kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao kiểm soát chi qua KBNN và bằng 75,8% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao và UBND tỉnh giao thêm kiểm soát chi qua KBNN.

Các đơn vị KBNN nghiêm túc chấp hành quy định về chế độ kế toán NSNN và hoạt động nghiệp vụ KBNN, tổ chức hạch toán đầy đủ, kịp thời, chính xác các khoản thu, chi NSNN, các loại vốn, quỹ, tài sản của Nhà nước. Công tác tổng hợp, lập báo cáo nhanh, báo cáo định kỳ và báo cáo hàng ngày phục vụ điều hành NSNN của Lãnh đạo Chính phủ, Lãnh đạo Bộ Tài chính, các cơ quan liên quan được duy trì có chất lượng và kịp thời.

Trong công tác điều hành ngân quỹ nhà nước, KBNN đã chủ động, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức điều hành ngân quỹ nhà nước tập trung, thống nhất, chặt chẽ trong toàn hệ thống, đảm bảo đáp ứng đầy đủ, kịp thời các nhu cầu chi của NSNN và các đơn vị có giao dịch với KBNN. Ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi đã được sử dụng cho NSNN bù đắp bội chi NSNN. (Gửi có kỳ hạn tại 4 ngân hàng thương mại nhà nước và Nhà nước nắm cổ phần chi phối; mua lại có kỳ hạn trái phiếu chính phủ (TPCP). Đồng thời, thông qua hoạt động quản lý ngân quỹ nhà nước, KBNN đã nộp vào ngân sách trung ương 6.815 tỷ đồng).

Công tác huy động vốn thông qua phát hành TPCP đã đảm bảo huy động đáp ứng nhu cầu vốn của NSNN với chi phí hợp lý; đồng thời, góp phần quản lý nợ công an toàn, bền vững và hỗ trợ Ngân hàng Nhà nước điều hành chính sách tiền tệ, kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô. Tính chung cả năm 2023, KBNN đã huy động được 298.476 tỷ đồng với kỳ hạn phát hành TPCP bình quân năm 2023 là 12,58 năm; kỳ hạn còn lại bình quân danh mục trái phiếu chính phủ là 9,05 năm; lãi suất phát hành TPCP bình quân năm 2023 là 3,21%/năm (thấp hơn 0,27% so với năm 2022).

Nỗ lực cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin tạo thuận lợi cho khách hàng

Kiên định với mục tiêu “khách hàng là trọng tâm phục vụ”, thời gian qua, KBNN đã thực hiện nhiều cải cách từ nghiệp vụ đến các thủ tục hành chính. Theo đó, KBNN đã tiếp tục nghiên cứu rà soát cơ chế, chính sách, quy trình thủ tục hành chính (TTHC) theo hướng cải cách, lấy sự hài lòng của cá nhân, tổ chức là thước đo quan trọng trong việc cung cấp dịch vụ công của KBNN. KBNN đã cung cấp 100% thủ tục qua dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) toàn trình và tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; tiếp tục thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015; thực hiện chuẩn hóa danh mục kết quả, thành phần hồ sơ trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC đúng quy định; tổ chức tốt việc tiếp nhận và xử lý các phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính của KBNN.

Ngoài ra, KBNN đã rà soát, thống kê TTHC giữa các cơ quan hành chính nhà nước, TTHC giữa KBNN và Bộ Tài chính và TTHC trong nội bộ KBNN theo hướng dẫn của Bộ Tài chính. Theo đó, KBNN đã phối hợp với Văn phòng Bộ Tài chính trình Bộ ban hành Quyết định số 1075/QĐ-BTC ngày 29/5/2023 về công bố TTHC nội bộ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính và ban hành theo thẩm quyền Quyết định số 3851/QĐ-KBNN ngày 6/7/2023 về công bố TTHC nội bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của KBNN, tạo tiền đề để đơn giản hóa và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các đơn vị trong nội bộ KBNN và giữa KBNN với các cơ quan hành chính nhà nước.

Đặc biệt, để đưa đến nhiều thuận lợi cho khách hàng trong giao dịch, trong năm 2023, KBNN đã tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai các dự án công nghệ thông tin (CNTT) nhằm hiện đại hóa các hoạt động nghiệp vụ của KBNN theo Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2030 và Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động KBNN giai đoạn 2021 – 2025; nâng cấp DVCTT bổ sung cổng trao đổi dữ liệu qua Internet với các nhà cung cấp dịch vụ điện, nước, viễn thông; hoàn thành việc kiểm thử, thỏa thuận với Vietinbank dịch vụ thanh toán, chi trả cá nhân qua tài khoản tại ngân hàng thương mại của đơn vị giao dịch tham gia DVCTT.

KBNN cũng thực hiện tiếp nhận, giải quyết kịp thời 100% yêu cầu hỗ trợ cho các đơn vị, tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị tác nghiệp nhanh chóng trên các hệ thống ứng dụng CNTT. Tiếp tục vận hành hệ thống DVCTT hoạt động ổn định, thông suốt phục vụ 100% đơn vị sử dụng ngân sách thuộc đối tượng bắt buộc tham gia sử dụng; trong đó trọng tâm là dự án liên thông dữ liệu giữa các hệ thống CNTT của KBNN trong kiểm soát chi đầu tư; triển khai dự án đầu tư hệ thống Intranet KBNN; triển khai Chương trình quản lý văn bản điều hành tập trung. Qua đó đã góp phần nâng cao chất lượng phục vụ khách giao dịch, đồng thời nâng cao năng suất lao động, giảm thiểu rủi ro cho công chức KBNN.

Với những nỗ lực trong cải cách hành chính (CCHC) và hiện đại hóa, KBNN đã được Bộ Tài chính đánh giá xếp thứ 2 trong số các đơn vị thuộc khối Tổng cục thực hiện tốt công tác CCHC trong năm 2022. Cùng với đó, KBNN đã nhận được nhiều khen ngợi và đánh giá cao từ phía khách hàng, đơn vị giao dịch. Minh chứng của điều này đó là trong đợt khảo sát mức độ hài lòng của khách hàng đối với sự phục vụ của hệ thống KBNN đợt 2/2023, kết quả mức độ hài lòng của khách hàng đối với sự phục vụ của Kho bạc đạt 95,85%; chỉ số về công khai các thủ tục hành chính đạt 95,97% và chỉ số về chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến của KBNN đạt 95,24%.

Sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ của năm 2024

Năm 2024 là năm thứ tư thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021-2030, Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021-2025 theo Nghị quyết của Ðảng, Quốc hội. Dự báo, tình hình kinh tế thế giới và trong nước tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường do các xung đột địa chính trị, rủi ro về kinh tế, tài chính. Năm 2024 cũng là năm có ý nghĩa quan trọng để hình thành mục tiêu đến năm 2025 vận hành trên nền tảng số. Vì vậy, nhiệm vụ chính trị, chuyên môn trong năm 2024 đặt ra đối với hệ thống KBNN là hết sức nặng nề.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống trong thời gian tới, KBNN sẽ bám sát tình hình thị trường, tình hình thu chi NSNN, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, kế hoạch trả nợ gốc của ngân sách trung ương để chủ động xây dựng phương án, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan để kịp thời báo cáo và đề xuất, kiến nghị với Bộ Tài chính tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác huy động vốn, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ huy động vốn cho NSNN và cho đầu tư phát triển năm 2024.

Toàn hệ thống KBNN cũng sẽ tiếp tục đơn giản hóa các thủ tục thu, chi ngân sách thuộc lĩnh vực KBNN; nâng cấp và mở rộng một số chức năng Hệ thống dịch vụ công trực tuyến KBNN; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào các hoạt động nghiệp vụ và quản lý nội bộ của hệ thống.

Cùng với đó, KBNN tập trung hoàn thành việc lập Báo cáo Tài chính nhà nước năm 2022 và Báo cáo quyết toán NSNN năm 2022, đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ trình Chính phủ, Quốc hội. Tiếp tục duy trì, vận hành ổn định và nâng cấp hệ thống TABMIS; các hệ thống thanh toán với Ngân hàng và trong nội bộ hệ thống KBNN. Chú ý tổ chức thực hiện tốt các biện pháp quản lý an toàn kho quỹ, đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối tiền và tài sản mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao cho hệ thống KBNN quản lý.

KBNN cũng tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ của công chức, viên chức trong hệ thống KBNN nhằm xây dựng, củng cố nguồn nhân lực có trình độ cao thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành và Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2030.

Năm 2024, toàn hệ thống KBNN tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính trong thi hành công vụ. Đẩy mạnh hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát nội bộ giám sát từ xa để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và ngăn ngừa các sai phạm trong các hoạt động nghiệp vụ của hệ thống. Với truyền thống đoàn kết, tinh thần đổi mới, sáng tạo, sự nỗ lực và quyết tâm, hệ thống KBNN sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, phấn đấu cùng ngành Tài chính hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ tài chính – ngân sách năm 2024.

Bài đăng trên Tạp chí Tài chính kỳ 1+2 tháng 1/2024

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

jun88

jun88

789win

12Bet

Sex

789win

789win