Theo đó, Thông tư này quy định quản lý, sử dụng kinh phí viện trợ không hoàn lại của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào và Chính phủ Vương quốc Campuchia để đào tạo lưu học sinh Lào, lưu học sinh Campuchia được cử sang học tập tại Việt Nam theo các hiệp định hợp tác giữa Chính phủ các nước.

Đối tượng áp dụng tại Thông tư này là với cơ sở đào tạo tại Việt Nam; lưu học sinh Lào, Campuchia và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí viện trợ không hoàn lại của Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào và Chính phủ Vương quốc Campuchia để đào tạo, bồi dưỡng lưu học sinh Lào, Campuchia.

Đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý của Lào, Campuchia sang nghiên cứu học tập, bồi dưỡng tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh theo các đề án, chương trình hoặc theo kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đặc thù được cấp có thẩm quyền phê duyệt, định mức kinh phí thực hiện theo Thông tư hướng dẫn riêng của Bộ Tài chính. Trong thời gian chưa có Thông tư hướng dẫn riêng thì thực hiện theo quy định tại Thông tư này.

Đối với kinh phí đào tạo, nội dung chi gồm: các khoản chi cho công tác giảng dạy và học tập, bao gồm cả chi phí biên dịch, phiên dịch tài liệu (nếu có); chi đi học tập, khảo sát thực tế cho các lớp bồi dưỡng ngắn hạn (nếu có), chi hỗ trợ tiền ở cho lưu học sinh; chi hỗ trợ trang thiết bị phục vụ cho giảng dạy, thực hành và trang thiết bị phục vụ sinh hoạt của lưu học sinh ở tại ký túc xá…

Định mức chi như sau: Hệ đào tạo dài hạn không vượt quá 3.350.000 đồng/người/tháng; Hệ đào tạo ngắn hạn, không vượt quá 7.150.000 đồng/người/tháng.

Đối với chi sinh hoạt phí, Thông tư quy định, chi sinh hoạt phí gồm phụ cấp tiêu vặt và tiền ăn, được cơ sở đào tạo cấp cho lưu học sinh theo định mức sau:

Lưu học sinh đào tạo dài hạn hệ trung học, bao gồm cả khóa học dự bị tiếng Việt để thi tuyển, xét tuyển vào hệ trung học: 4.300.000 đồng/người/tháng.

Lưu học sinh đào tạo dài hạn hệ đại học, bao gồm cả khóa học dự bị tiếng Việt để thi tuyển, xét tuyển vào hệ đại học: 4.750.000 đồng/người/tháng.

Lưu học sinh đào tạo dài hạn hệ sau đại học, bao gồm cả khóa học dự bị tiếng Việt để thi tuyển, xét tuyển vào hệ sau đại học: 5.350.000 đồng/người/tháng.

Lưu học sinh đào tạo, tập huấn ngắn hạn: 6.750.000 đồng/người/tháng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

leo

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

789win

12Bet

789win

789win